Du glömde datum, dag, månad och år

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 9-10

Avsiktens plats ligger i hjärtat och ska inte alls uttalas. Du dyrkar En som vet allt. Allâh (ta´âlâ) vet vad som finns i slavarnas hjärtan. Du avser inte att ställa dig inför En som inte vet varför du måste uttala din avsikt så att Han vet; du avser att ställa dig inför En som vet allting om dig. Således rapporteras det inte att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare uttalade sina avsikter. Till följd därav är uttalad avsikt en förbjuden innovation, oavsett om den uttalas högt eller tyst. Vissa lärde menar att den ska uttalas högt medan andra menar att den ska uttalas tyst. Deras argument är att hjärtat ska vara överensstämmande med tungan. Fri är Allâh från brister! Gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så? Om det hade tillhört hans föreskrift skulle han gjort det och klargjort det för människorna.

Det sägs att en man från Nadjd var i Heliga moskén för att be be Dhuhr. Vid sin sida hade han en man som uttalade sin avsikt högt. När Dhuhr hade utropats sade mannen: “Allâh! Härmed avser jag att be Dhuhr, fyra Raka´ât, till Allâh, bakom imamen av Heliga moskén.” Precis innan han skulle läsa Takbîr sade lekmannen till honom: “Vänta lite. Du glömde datum, dag, månad och år.” Mannen blev förbryllad.