Drömmar fastställer inga domar eller hadîther

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/650)

Till as-Suyûtîs märkvärdigheter hör att han därefter tog upp historien om Hamzah bin ´Abdil-Madjîd. Sammanfattningsvis drömde han om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och frågade honom om denna hadîth varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska ha svarat:

”Den är min och jag har sagt den.”

Det är allom bekant bland de lärde att drömmar fastställer inga föreskrivna domar, än mindre profetiska hadîther. Efter Qur’ânen är det hadîther som utgör en grund för domar.