Domen för födelsedagsfester

Publicerad: 2010-07-24
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Manâr-il-Islâm (1/43)

 

Fråga: Anses födelsedagsfester höra till liknelse av de otrogna i väst eller en avslappning och glädje för barnet och dess familj?

Svar: Barnets födelsedagsfest är antingen det ena eller det andra. Antingen är det dyrkan eller också en tradition. Om man tar det till en dyrkan, blir det till en innovation (Bid´ah) i Allâhs religion. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varnat för innovationer och sagt att de är villfarelser:

“Håll er borta från nyinförda frågor, för varje nyinförd fråga är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

Om man tar det till en tradition, består handlingen av två förbud:

Det första: Att anse det som inte är en högtid vara en högtid. Detta innebär att man ställer sig framför Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty nu har en högtid fastsällts i Islâm utan att Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit den. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anlände till al-Madînah, fann han Ansâr fira två högtider som de roade sig under. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade då:

“Allâh har bytt ut dem till er med två bättre; ´Îd-ul-Fitr och ´Îd-ul-Adhhâ.”

Det andra: Det innebär en liknelse av Allâhs fiender. Dessa traditioner hör inte till muslimernas traditioner. De har kommit från andra. Det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt:

“Han som tar liknelsen av ett folk hör till dem.”

Dessutom är en högre ålder inget positivt om den inte används för att uppnå Allâhs (´azza wa djall) välbehag och lydnad mot Honom. De bästa människorna är de som uppnår en hög ålder och goda handlingar och de värsta människorna är de som uppnår en hög ålder och dåliga handlingar. Till följd därav brukade vissa lärda förakta en oinskränkt bön om hög ålder. De föraktade att oinskränkt säga till en person:

“Må Allâh förlänga ditt liv.”

Däremot går det att inskränka meningen och säga:

“Må Allâh förlänga ditt liv samtidigt som du är lydig mot Honom.” och liknande. Detta beror på att ett längre liv kan vara negativt. Ett långt liv med dåliga handlingar är dåligt för människan och ett längre straff – och skydd sökes hos Allâh. Han (ta´âlâ) sade:

“Men de som förkastar Våra budskap som lögn, dem skall Vi föra steg för steg utan att de inser vad som håller på att ske. Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast.”1

“Låt inte de otrogna tro att den frist Vi beviljar dem är till deras fördel. Vi ger dem denna frist så att de kan hopa synd på synd; ett förnedrande straff väntar på dem.”2

1 7:182-183

2 3:178