Domen för att vallfärda utan att förrätta bönen

Publicerad: 2008-11-30
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 499-450

Fråga: Vad är domen för att vallfärda om man inte förrättar bönen? Skall han ta igen de missade dyrkan om han ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall)?

Svar: Att inte förrätta bönen är en otro som utesluter personen ur religionen och orsakar att han hamnar i ett evigt helvete, vilket bevisas i Qur’ânen, Sunnah och Salafs uttalanden. Baserat på detta är det inte tillåtet för en person som inte förrättar bönen att träda in i Makkah. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Troende! Avgudadyrkarna är orena! Efter utgången av detta år skall de därför inte tillåtas närma sig den Heliga moskén.”

Hans vallfärd utan bön är varken giltig eller accepterad, ty han är otrogen och den otrognes dyrkan är ogiltig. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Skälen till att deras gåvor och bidrag inte tas emot är dessa och inga andra: de tror inte på Allâh och Hans sändebud, och de går inte till bönen annat än med lättja och när de ger, ger de högst motvilligt.”

Vad berör hans tidigare uteblivna handlingar, så är det inte obligatoriskt för honom att ta igen dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Säg till de otrogna: “Om ni slutar skall det förflutna förlåtas er.””

Den som har fallit i liknande skall uppriktigt ångra sig inför Allâh och fortsätta med lydnaden. Han skall fortsätta söka närhet till Allâh (´azza wa djall) med goda handlingar och bön om förlåtelse och ånger. Allâh (ta´âlâ) sade:

“Säg till Mina tjänare: “Om ni har gjort orätt mot er själva, misströsta då inte om Allâhs nåd. Allâh förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet.””

Denna vers uppenbarades i samband med de ångerfulla. Allâh förlåter tjänarens alla synder, även avguderi, om han ångrar sig för dem.