Domen för att betala Zakât-ul-Fitr till släktingar

Publicerad: 2007-10-10
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Mughnî (4/315)
Fotnoter: webbofs6.sg-host.com

 

Det är tillåtet att betala Zakât-ul-Fitr till de släktingar som har rätt att få Zakâh (allmosan) i pengar. De som inte får ta del av Zakât-ul-Fitr är:

1. Den rike.

2. Arvingen[1].

3. Alla andra som inte får ta del av Zakâh i pengar.

Det är emellertid tillåtet att betala den till de åtta målgrupperna[2], ty det är välgörenhet som liknas vid välgörenhet i pengar.


[1] Imâm Ibn Qudâmah sade:

”Vad berör de andra släktingarna, så är det de som inte har rätt att ärva. Det är tillåtet att betala allmosan till dem.” (al-Mughnî (4/99)

[2] Dessa åtta målgrupper nämns i Allâhs (ta´âlâ) ord:

”Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan [för tron] och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och [för att lätta] de skuldtyngda [bördor] och för [kampen för] Allâhs sak och för vandringsmannen. Detta har Allâh föreskrivit; Allâh är allvetande, vis.” (9:60)