Domen för ´Aqîqah

´Aqîqah är en föreskriven handling. Mâlik sade:

“Det är en fråga som det inte finns någon meningsskiljaktighet i bland oss.”

Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî sade:

“Jag upplevde hur människorna aldrig lät bli att ha ´Aqîqah för pojkar och flickor.”

Ibn-ul-Mundhir sade:

“Det är en handling som de lärda i alla tider har utfört i Hidjâz. Mâlik sade att det är en handling som det inte finns någon meningsskiljaktighet i bland dem. Till de lärda som anser att ´Aqîqah är föreskrivet är ´Abdullâh bin Mas´ûd, ´Abdullâh bin ´Umar och de Troendes moder ´Â‘ishah. Detsamma har rapporterats från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter Fâtimah, Buraydah al-Aslamî, al-Qâsim bin Muhammad, ´Urwah bin az-Zubayr, ´Atâ‘ bin Abî Rabâh, az-Zuhrî och Abûz-Zinâd. Denna åsikt har även Mâlik, de lärda i al-Madînah, ash-Shâfi´î och hans anhängare, Ahmad, Ishâq, Abû Thawr och många andra lärda. I detta följer de Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om en hadîth är autentisk, är det obligatoriskt att följa den. Och den som inte gör det, kommer inte att skada hadîthen. Hanafiyyah sade att ´Aqîqah inte är Sunnah och på så sätt avvek de från de autentiska rapporteringarna från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och deras efterträdare.