Dömd efter sista handlingen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (16/158)

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varenda en av er får sin skapelse samlad i sin moders mage i fyrtio dygn. Därefter blir den till en blodgrodd lika länge. Därefter blir den till en köttklump lika länge. Därefter skickas en ängel till den som beordras att skriva ned fyra saker: dess uppehälle, livslängd, handling och om den ska vara olycklig eller lycklig. Vid Honom som det inte finns någon annan sann gud än! Var och en av er må göra det paradisets invånare gör till dess att en aln återstår till döden, varefter boken hinner kapp honom varpå han gör det Eldens invånare gör och därmed hamnar i den. Och var och en av er må göra det Eldens invånare gör till dess att en aln återstår till döden, varefter boken hinner kapp honom varpå han gör det paradisets invånare gör och därmed hamnar i det.”1

Aln är ett exempel på hur nära döden människan kommer och hur litet avståndet kan vara mellan jordelivet och efterlivet. Hadîthen gör gällande vad som kan ske ett fåtal människor, inte majoriteten. Därtill hör det till Allâhs vänlighet och vida barmhärtighet att Han vanligtvis låter onda människor omvändas till goda. Det är ytterst sällsynt att goda blir onda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen skrev Han en bok som är hos Honom ovanför Hans tron: Min nåd har övervunnit Min vrede.”2

Hadîthen berör även den som börjar göra det Eldens invånare gör i form av otro och synder. Däremot varierar de sett till varaktigheten i Elden; den otrogne förblir däri medan syndaren lämnar den förr eller senare om han dyrkade Allâh allena.

Hadîthen fastställer också ödet, att ånger raderar tidigare synder och att man döms efter sin sista handling så länge det inte handlar om syndare som inte hädade; Allâh bestämmer vad Han ska göra med dem – och Allâh vet bättre.

1al-Bukhârî (6549) och Muslim (2643).

2al-Bukhârî (7422).