Dogmen på efterföljarnas tid

Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1

al-Awzâ´î var en av de fyra största imamerna på efterföljarnas efterföljares tid. Mâlik var imamen av Hidjâz, al-Awzâ´î av Levanten, al-Layth av Egypten och ath-Thawrî av Irak. Han berättade att efterföljarnas epok präglades av tron på Allâhs (ta´âlâ) befintlighet ovanför tronen och alla andra Hans egenskaper som bekräftas enkom via Qur’ânen och Sunnah.

Abû Bakr al-Khallâl rapporterade i ”Kitâb-us-Sunnah” att al-Awzâ´î sade:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant.”

Han återberättade också från al-Walîd bin Muslim som sade:

Jag frågade al-Awzâ´î, Mâlik bin Anas och Sufyân ath-Thawrî om hadîtherna kring beskådningen och annat. De sade: ”För dem vidare ordagrant utan föreställning.”

Att hadîtherna förs vidare ordagrant avvisar Mu´attilah. Att de inte skall föreställas avvisar Mumaththillah. az-Zuhrî och Makhûl var efterföljarnas kunnigaste imamer. De fyra andra imamerna var efterföljarnas efterföljares imamer. Efter att Djahm syndigt dementerat Allâhs höghet över tronen och alla andra skapelser, uttalade sig al-Awzâ´î så för att folket skulle veta att Salafs dogm är rena motsatsen.

1al-Asmâ’ was-Sifât (2/150).