Doften av paradiset

´Amr bin al-´Âs berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som dödar en person från Ahl-ul-Dhimmah1 kommer inte att få känna doften av paradiset. Dess doft sträcker sig ett avstånd som motsvarar etthundra år.”

Rapporterad av at-Tabarânî. al-Bukhârî rapporterade i sin “as-Sahîh“:

”Den som dödar en allierad skall inte få känna doften av paradiset. Dess dofts utsträckning motsvarar en fyrtioårs lång färd.”

at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödar en allierad som har fått Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avtal har brutit Allâhs avtal. Han skall inte få känna doften av paradiset. Dess dofts utsträckning motsvarar en sjuttioårs lång färd.”

at-Tabarânî rapporterade från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Den som utan rätt dödar en otrogen person som man har avtal med, kommer inte att känna doften av paradiset. Paradisets doft sträcker sig ett avstånd som motsvarar etthundra år.”

Det finns ingen som helst motsättning mellan dessa rapporteringar2.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade i sina “as-Sahîh” från Anas som berättade:

“Min farbror deltog inte med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i slaget vid Badr. Han tog illa upp och sade: “Det första slaget med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och så är jag frånvarande? Om Allâh låter mig uppleva ännu ett slag med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så skall Allâh se vad jag kommer att göra.” Han deltog med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i striden vid Uhud. Han gick i riktning mot Sa´d bin Mu´âdh som sade: “Var skall du?” Han sade: “Jag känner doften av paradiset komma från Uhud.” Han stred till dess att han stupade. De fann att hans kropp hade fått drygt åttio sår. Hans kusin ar-Rabî´ bint an-Nadhr sade: “Jag kände endast igen min kusin genom hans fingertoppar. Vid det tillfället uppenbarades denna vers:

“Bland de troende finns det män som håller fast vid de löften som de har avgett inför Allâh.”3

De ansåg att den hade uppenbarats i samband med honom och hans vänner.”

Det finns två typer av paradisets doft:

1 – En doft som finns här på jorden som själarna kan känna ibland till skillnad från tjänarnas kroppar.

2 – En doft som uppfattas av luktsinnet på samma sätt som doften av blommor och annat uppfattas. Denna typ uppfattar paradisets folk i livet efter detta. De känner den antingen på nära håll eller också på långt håll. Vad gäller detta liv, så uppfattas den av Allâhs utvalda profeter och sändebud. Doften som Anas bin an-Nadhr kände kan antingen vara denna typ eller också den första – och Allâh vet bättre.

1 Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade:”De (judar och kristna) kallas för Ahl-udh-Dhimmah för att de lever under Muslimernas avtal och beskydd.” (an-Nihâyah (1/611))

2 Imâm al-Mubârakfûrî (rahimahullâh) sade:

”as-Suyûtî sade: ”De olika avstånden varierar beroende på personerna, handlingarna och de olika nivåerna. Allâh kommer vilja att vissa känner den utmed fyrtio år och vissa utmed etthundra år. Detta har sagts av Ibn-ul-´Arabî, vilket al-Qârî nämnde i ”al-Mirqâh”. Därefter sade han: ”Det kan också betyda en lång doft som inte har något slut.” Hâfidh Ibn Hadjar sade: ”Dessa hadîther kombineras på så sätt att fyrtio år är det minsta avståndet som man kan känna paradisets doft från på Samlingsplatsen. Sjuttio år är nivån ovanför det. Femhundra år och ettusen år är nivåer ovanför det. Avståndet beror på personerna och handlingarna. Den som känner den från ett längre avstånd är bättre än den som känner den från ett kortare avstånd.” (Tuhfat-ul-Ahwadhî (4/548))

3 33:23