Dödsbud föraktfullt

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (984-986)

12 – Dödsbud föraktfullt

984 – Muhammad bin Humayd ar-Râzî berättade för oss: Hakkâm bin Salm och Hârûn bin al-Mughîrah berättade för oss, från ´Anbasah, från Abû Hamzah, från Ibrâhîm, från ´Alqamah, från ´Abdullâh, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som sade:

”Jag varnar er för dödsbud. Dödsbud hör säkerligen till den förislamiska tidens handling.”1

Ibn Mas´ûd sade:

Dödsbud är underrättelse om att någon har dött.”

Hudhayfah återberättar också i sakfrågan.

985 – Sa´îd bin ´Abdir-Rahmân al-Makhzûmî berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Walîd al-´Adanî berättade för oss, från Sufyân ath-Thawrî, från Abû Hamzah, från Ibrâhîm, från ´Alqamah, från ´Abdullâh som sade liknande utan att tillskriva det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller säga ”Dödsbud är underrättelse om att någon har dött”2.

Detta är mer autentiskt än den sägning som ´Anbasah återberättar från Abû Hamzah. Abû Hamzah hette Maymûn bin al-A´war. Han var inte den starke, enligt Ahl-ul-Hadith. ´Abdullâhs hadith är god och främmande. Flera lärde föraktade dödsbud. Enligt dem innebär dödsbud att en person ropar ut bland andra människor att en viss person har dött, så att de kan be begravningsbönen för honom. Andra lärde anser att det är tillåtet att underrätta sina släktingar och sina bröder om någons bortgång. Det rapporteras att Ibrâhîm sade:

Det är harmlöst att underrätta sina släktingar.”

986 – Ahmad bin Manî´ berättade för oss: ´Abdul-Quddûs bin Bakr bin Khunays berättade för oss: Habîb bin Sulaym al-´Absî berättade för oss, från Bilâl bin Yahyâ al-´Absî, från Hudhayfah bin al-Yamân, som sade:

Meddela inte någon om min död. Jag fruktar att det hör till dödsbud. Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjuda dödsbud.3

Hadithen är god och autentisk.

1Svag enligt al-Albânî i ”Dha´if Sunan at-Tirmidhî” (984).

2Svag enligt al-Albânî i ”Dha´if Sunan at-Tirmidhî” (985).

3God enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (986).