Djamâ´at-ut-Tablîgh är en innoverad och villfaren sekt

Detta är ett svar på brevet som några bröder hade skickat till mig. I det finns bland annat en fråga om Djamâ´at-ut-Tablîgh och om olika människors förhållande till dem. Däri säger frågeställaren att han hade läst att Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âl ash-Shaykh inte hade sagt något om dem. Dessutom frågade han mig om jag tycker att han skall gå ut med dem i Da´wah i Saudiarabien och andra länder.

Mitt svar lyder som följande:

Djamâ´at-ut-Tablîgh är en innoverad och villfaren sekt. De följer inte det Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare och deras efterföljare följde. De följer endast några Sûfiyyah-församlingar och deras innoverade metodiker.

Deras innovation och sex principer grundades av Muhammad Ilyâs ad-Deobandî al-Djishtî. Han är Djamâ´at-ut-Tablîghs ledare. Därefter efterträddes han av sonen Yûsuf. Deras ledare i dag heter In´âm al-Hasan. Tablîghiyyûn lovar honom tro och lydnad utmed fyra Sûfiyyah-sekter. Dessa sekter är:

1 – Djishtiyyah.

2 – Qâdiriyyah.

3 – Sahrûrdiyyah.

4 – Naqshbandiyyah.

Sektens ickearabiska medlemmar lovar honom tro och lydnad utan någon som helst säkerhetsåtgärd. Vad dess arabiska medlemmar beträffar, är säkerheten större och han lovas endast av dem han litar på. Dessa människor är naiva och tror gott om Tablîghiyyûn och de vet inte att de är Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâlah.

De lärda som har kunskap om Djamâ´at-ut-Tablîgh har nämnt dem mycket och visat de innovationer, myter, villfarelser och osunda trosläror de har. Detta gäller särskilt Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. I denna fråga kommer de inte med mer än det hedningarna som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickades till hade. De bekräftar endast Tawhîd-ur-Rubûbiyyah vilket även de arabiska avgudadyrkarna gjorde. De tolkar ”det finns ingen sann gud utom Allâh” på ett sätt som enbart tar upp Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, nämligen att Allâh är Skaparen och Upprätthållaren som sköter ordningen. Denna form av Tawhîd bekräftades även av avgudadyrkarna. Detta har Allâh nämnt om dem flera gånger i Qur’ânen. De gagnades dock inte av denna troslära och inte heller trädde de in i Islâm.

Tablîghiyyûn vet inte vad ”det finns ingen sann gud utom Allâh” betyder. Det betyder att ingen annan än Allâh har rätt att dyrkas. Samtliga former av dyrkan får endast ägnas Allâh. Det är inte tillåtet att ägna något av dem till någon annan än Allâh. Den som gör det, har dyrkat någon annan vid Allâhs sida. Den som inte vet detta, hör till de okunnigaste människorna som det inte finns något gott i.

Angående Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât, är Tablîghiyyûn både Ashâ´irah och Mâturîdiyyah. Dessa två sekter motsätter sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära.

Angående deras tillvägagångssätt, är de Sûfiyyah – och Sûfiyyah hör till de värsta Ahl-ul-Bid´ah.