Djahmiyyahs skrämmande lära

Djahmiyyah är Djahm bin Safwâns anhängare. Han sade att skapelsen är tvingad till sina handlingar och att den inte besitter någon som helst förmåga.

Han menade också att paradiset och helvetet kommer upphöra att existera. Likaså hävdade han att tron enbart är  kännedom om Allâh (ta´âlâ) och att otro endast är okunnighet. Dessutom sade han att  det bara är Allâh som handlar. Alla handlingar som tillskrivs skapelsen är endast metaforiska och inte verkliga. Till exempel tar de orden:

”Solen har gått ned.”

De menar att det inte är den själv som gått ned eller förmått att göra det.

Dessutom menade han att Allâhs (ta´âlâ) kunskap är nykommen och att Han inte är något. Till det tillade han och sade att Allâh varken har liv eller vilja. Han sade att han inte kan beskriva Honom med något som någon annan kan beskrivas med, t ex att existera, leva och vilja. Däremot beskrev han  Honom med att Han är kapabel, handlar, skapar och ger liv och död, ty dessa egenskaper är Han ensam om.

Han sade även att Allâhs (ta´âlâ) tal är skapat, precis som Qadariyyah gjorde, och menade att Allâh inte talar.

Våra anhängare har gjort Takfîr på honom för samtliga av hans villfarelser. Likaså gjorde Qadariyyah Takfîr på honom för att han anser att Allâh skapar skapelsens handlingar. Flera inom samfundet har enats om han är otrogen.

Som tillägg till de villfarelser Djahm fallit i, ansåg han det vara tillåtet att ta till sig vapen mot makthavaren .