Dja´far as-Sâdiq om Abû Bakr och ´Umar

´Alî bin al-Dja´d rapporterade via Zuhayr bin Mu´âwiyah som sade:

”Min fader sade till Dja´far bin Muhammad: ”Jag har en granne som säger att du tar avstånd från Abû Bakr och ´Umar.” Dja´far sade: ”Må Allâh ta avstånd från din granne! Jag svär vid Allâh att jag hoppas att Han gagnar mig på grund av mitt släktskap med Abû Bakr.”

Ibn ´Uyaynah berättade:

”En grupp människor berättade för oss från Dja´far bin Muhammad (jag har inte hört det från honom) att han sade: ”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid kallades Abû Bakrs hus för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus.”

Ibn Abî ´Umar al-´Adanî och andra rapporterade liknande från Dja´far bin Muhammad från hans fader.

Muhammad bin Fudhayl berättade från Sâlim bin Abî Hafsah som sade:

”Jag frågade Abû Dja´far och hans son Dja´far om Abû Bakr och ´Umar. Han sade: ”Sâlim! Var på deras sida och avsäg dig deras fiender. De var vägledningens ledare.” Därefter sade Dja´far: ”Sâlim! Kan en man förtala sin morfar? Abû Bakr är min morfar. Må Allâh inte låta mig ta del av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling på Domedagen om jag inte är på deras sida och tar avstånd från deras fiender.”

Hafs bin Ghiyâth sade:

”Jag hörde Dja´far bin Muhammad säga: ”Det finns inget jag hoppas av ´Alîs medling på Domedagen utan att jag hoppas på samma sak av Abû Bakr. Han födde mig två gånger.”

´Abdul-Djabbâr bin al-´Abbâs al-Hamdânî sade:

”Dja´far bin Muhammad kom till oss när vi ville flytta från al-Madînah och sade: ”Ni är – om Allâh vill – de bästa i er stad. Meddela dem från mig att jag tar avstånd från den som påstår att jag är en felfri imam som måste åtlydas. Den som påstår att jag tar avstånd från Abû Bakr och ´Umar skall veta att jag tar avstånd från honom.”

Hanân bin Sudayr sade:

”Jag hörde Dja´far bin Muhammad bli frågad om Abû Bakr och ´Umar varvid han sade: ”Du frågar mig om två män som redan har ätit av paradisets frukter.”

´Amr bin Qays al-Mulâ’î sade:

”Jag hörde Dja´far bin Muhammad säga: ”Må Allâh ta avstånd från den som tar avstånd från Abû Bakr och ´Umar.”

Denna åsikt är rapporterad mångfaldigt från Dja´far as-Sâdiq. Jag svär vid Allâh att han talade sanning och att han inte hycklade för någon – må Allâh förfula Râfidhah!