Din djävul

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (17/130)

Muslim sade:

2814 – ´Uthmân bin Abî Shaybah och Ishâq bin Ibrâhîm berättade för oss: Djarîr berättade för/underrättade oss, från Mansûr, från Sâlim bin Abûl-Dja´d, från sin fader, från ´Abdullâh bin Mansûr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns ingen bland er som inte har anförtrotts av en följare bland djinnerna.” De sade: ”Inte du heller?” Han sade: ”Inte jag heller bortsett från att Allâh har hjälpt mig mot honom så att jag förskonas (فأسلم); han befaller mig inget annat än gott.”

Ibn-ul-Muthannâ och Ibn Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân (Ibn Mahdî) berättade för oss, från Sufyân… (ح) Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Yahyâ bin Âdam berättade för oss, från ´Ammâr bin Ruzayq, från Mansûr med Djarîrs berättarkedja med undantaget:

”Det finns ingen bland er som inte har anförtrotts av en följare bland djinnerna och en följare bland änglarna.”

2815 – Hârûn bin Sa´îd al-Aylî berättade för mig: Ibn Wahb berättade för oss: Abû Sakhr underrättade mig, från Ibn Qusayt som berättade för honom att ´Urwah berättade för honom att ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru, sade:

”En natt lämnade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) min bostad varvid jag blev svartsjuk. Han kom och såg vad jag gjorde och sade: ”Vad är det med dig? Är du svartsjuk, ´Â’ishah?” Jag sade: ”Hur ska inte en person som jag bli svartsjuk på en person som du?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har din djävul kommit till dig?” Hon sade: ”Allâhs sändebud! Har jag en djävul?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Har varje människa det?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Du också, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Ja, men min Herre har hjälpt mig mot honom så att jag förskonas (فأسلم).”

Ordet kan både läsas som (فأسلمُ), det vill säga så att jag förskonas, och som (فأسلمَ), det vill säga så att han underkastar sig. Båda läsningarna är kända. Den som läser ordet som (فأسلمُ) menar att formuleringen betyder: ”Så att jag förskonas från hans ondska och prövning.” Den som läser den som (فأسلمَ) menar att den betyder att följaren har konverterat till islam och blivit troende varvid den inte befaller honom något annat än gott. Därefter har de lärde delade åsikter om vilken läsning som är den mest övervägande. al-Khattâbî valde (فأسلمُ) medan al-Qâdhî ´Iyâdh valde (فأسلمَ) eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… han befaller mig inget annat än gott.”

Därtill är de oense om betydelsen av (فأسلمَ). Vissa säger att det betyder att följaren har gett upp och underkuvat sig, ty i andra rapporteringar heter det (فاستسلم), det vill säga gett upp. Andra menar att det betyder att följaren har konverterat till islam och blivit troende, vilket det förefaller här. al-Qâdhî sade:

”Samfundet är enat om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skyddad mot Satan när det kommer till hans fysik, psyke och tal.”

Hadîthen indikerar också en varning för följarens prövningar, intalelse och vilseledning. Således upplyste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den så att vi skyddar oss mot den bäst vi kan.