Detta räcker för den kloke

För att annullera dina argument i den här frågan skall jag nämna autentiska rapporteringar som används av den som Allâh har låtit bekämpa din avvikelse.

131 – Musaddad berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Amr (bin Dînâr), från Abû Qâbûs, från ´Abdullâh bin ´Amr som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den Nåderike (tabârak wa ta´âlâ) benådar de barmhärtiga. Benåda dem som är på jorden så kommer Han som är ovanför himlen att benåda er.”1

132 – Sa´îd bin Abî Maryam al-Misrî berättade för oss: al-Layth underrättade oss, från Ziyâdah bin Muhammad al-Ansârî, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhî, från Fudhâlah bin ´Ubayd, från Abûd-Dardâ’ som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er, eller era bröder, har ont skall han säga: ”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen. Ditt namn är rent och Din order är i himlen och på jorden. Låt Din nåd vara på jorden liksom Din nåd är i himlen. Förlåt oss för våra synder och illgärningar. Du är de godas Herre. Sänk ned ett av Dina botemedel och Din nåd till den här smärtan.” Följaktligen botas han.”2

Ser du inte, din opponent, hur han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Han är ovanför himlen och inte på jorden när han sade:

”Vår Herre är Allâh som är ovanför himlen.”?

Liknande rapporteras från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh).

133 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Sa´îd bin ´Abdil-´Azîz at-Tannûkhî berättade för oss, från Ismâ´îl bin ´Ubaydillâh, från ´Abdur-Rahmân bin Ghunm som berättade att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Olyckliga jordens domare den Dag de får träffa himlens Domare.”

134 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: ´Aqîl berättade för mig, från Ibn Shihâb: Sâlim bin ´Abdillâh underrättade mig att Ka´b sade till ´Umar:

”Olyckliga jordens makthavare med himlens Makthavare.” ´Umar sade: ”Förutom han som rannsakar sig själv.” Då sade Ka´b: ”Förutom han som rannsakar sig själv.”

Detta bevisar att Allâh är distanserad från skapelsen och att Han är ovanför himlen och inte på jorden. Allâh är ju himlarnas och jordens Domare och Makthavare, men Hans plats är ovanför himlen och inte på jorden. Han är därhän, ovanför tronen och ingen annanstans.

135 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Wahb bin Djarîr berättade för oss: Min fader berättade för mig: Jag hörde Muhammad bin Ishâq berätta, från Ya´qûb bin ´Utbah och Djubayr bin Muhammad bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader, från sin farfar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh är ovanför Sin tron och Hans tron är ovanför Hans himlar…”

136 – ´Abdullâh bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin al-Fudhayl berättade för oss, från sin fader, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

”När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade dött sade Abû Bakr: ”Människor! Om Muhammad var guden som ni dyrkade, så har han dött. Och om er gud är Allâh som är ovanför himlen, så har Han inte dött.” Därefter läste han upp:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

”Muhammad är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom. Om han dör eller stupar i strid, kommer ni då att göra en helomvändning? Den som vänder helt om vållar inte Allâh någon skada. Men Allâh skall belöna dem som visar tacksamhet.”3

137 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Âsim, från Zirr, från Ibn Mas´ûd som sade:

”Avståndet mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år. Mellan varje himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och Han vet ert tillstånd.”

138 – an-Nufaylî berättade för oss: Zuhayr (bin Mu´âwiyah) berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Uthmân bin Khuthaym berättade för oss: ´Abdullâh bin ´Ubaydillâh bin Abî Mulaykah berättade för oss att Dhakwân, ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) vakt, berättade:

”Ibn ´Abbâs gick in till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) när hon låg inför döden och sade till henne: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade dig mest av alla sina hustrur. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskade bara det goda. Allâh rentvådde dig ovanifrån de sju himlarna, vilket den Pålitlige anden framförde. Därefter finns inte en moské vari Allâh nämns utan att det läses i den natt och dag.”4

140 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Abû Bilal berättade för oss: Qatâdah berättade för oss:

”Israeliterna sade: ”Herre! Du är ovanför himlen och vi är på jorden. Hur skall vi veta om Du är nöjd eller arg?” Han sade: ”Om Jag är nöjd med er låter Jag era bästa leda er och om Jag är arg på er låter Jag de värsta leda er.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), Abû Bakr, ´Umar, de bästa följeslagarna, efterföljarna och till och med israeliterna motsäger er lära att Allâh är överallt. Det här ämnet är långt och det finns många rapporteringar om det, men det som vi har nämnt räcker för den kloke.

1al-Albânî sade:

”Rapporterad av Abû Dâwûd (4941), at-Tirmidhî (1/350), Ahmad (2/160), al-Humaydî (591), via honom al-Bukhârî i ”at-Târîkh” (64/574), Ibn Abî Shaybah (8/526), al-Hâkim (4/159) som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med, al-Khatîb i ”Târîkh Baghdâd” (3/260), al-Bayhaqî i ”Shu´b-ul-Îmân” (7/476) och Abûl-Fath al-Khiraqî i ”al-Fawâ’id al-Multaqatah” (222-223) via Sufyân bin ´Uyaynah, från ´Amr bin Dînâr, från Abû Qâbûs, ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs slav, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.” (Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (2/596))

2Abû Dâwûd (3892), an-Nasâ’î (10877) och al-Hâkim (1/344). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3892).

33:144

4al-Bukhârî (4753), Ahmad (1905) och al-Hâkim (4/8-9).