Detta är Salafiyyah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att det kommer att finnas många olikheter i detta samfund när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Judarna har delat upp sig i sjuttioen grupper. De kristna har delat upp sig i sjuttiotvå grupper. Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vem då, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.”

Detta är Salafs metodik; sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg och de som följer dem rättmätigt. Det finns ett mycket stort behov av att lära sig Salafs metodik för att hålla fast vid den. Ty den är vägen till räddningen:

”Alla skall de till Elden bortsett från en.”

Dessa är den räddade gruppen, al-Firqah an-Nâdjiyah, och de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Alla bortsett från en. När människorna delar upp sig och lärorna, inriktningarna, grupperna och sekterna blir många följer denna grupp Salafs metodik. De håller fast vid den och härdar med den till dess att de träffar vår Herre (subhânahu wa ta´âlâ).