Det tillåtna talet under fredagspredikan

Fråga: Anses det vara tal under fredagspredikan att nämna Allâh, be Allâh hylla och sända fred över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller säga ”Âmîn” i samband med åkallan?

Svar: Det är inget tal. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav exempel på det talet och sade:

”Om du säger ”Håll tyst” till din vän medan imamen predikar, har du talat ett lättsinnigt tal.”1

I det här fallet har du inte sagt något till din vän. Du är med din Herre. Om du under fredagspredikan skulle lovprisa Allâh, be Honom hylla och sända fred över profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), be Allâh om belöning eller be Honom skydda dig mot straff, så är det inget förbjudet tal. Men är det Sunnah att säga det? Jag tycker inte att det är några problem. Det leder till att åhöraren verkligen lyssnar på predikaren. Så handlar man dock inte om man är försumlig. Kravet är emellertid att personen inte stör någon annan.

1al-Bukhârî (2/16), Muslim (2/583) m fl.