Det ska studenten lära ut

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 526-527

Studenten ska lova och tacka Allâh för alla dessa gåvor och se till att han ger något av sin tid till andra människor. Om han befinner sig i en by ska han se till att lära dem kunskap. En av de största frågor som studenten ska lägga vikt vid är undervisning i dogm. Och till de nyttigaste dogmatiska böckerna för nybörjare hör Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs (rahimahullâh) avhandlingar ”al-Usûl ath-Thalâthah” och ”al-Qawâ´id al-Arba´ah”. Studenten ska se till att måna om det för att rena den kunskap som han äger och dyrka Allâh. Förhoppningsvis kommer Allâh att vägleda ignoranten så att han blir anledningen till dennes framgång.