Det sista profeten åt

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/189)

Abû Ziyâd sade:

”Jag frågade ´Â’ishah om ätning av lök. Hon sade: ”Det sista profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt var lök.”1

Hadîthen är främmande och dess berättarkedja är sund. Den rapporteras av Imâm Ahmad bin Hanbal i ”al-Musnad” via Haywah bin Shurayh, från Baqiyyah.

1Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (3829).