Det kostar inte Allâh någon möda

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/312)

Allâh (subhânah) sade:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

”Visste du inte att Allâh har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta är upptecknat och bevarat. Det kostar inte Allâh någon möda.”1

Allâh (ta´âlâ) berättar om Sin fullkomliga vetskap om skapelsen och att Han omfattar allt i himlarna och på jorden. Inte ens en myras vikt, eller mindre än så, i himlen eller på jorden undkommer Honom. Han (ta´âlâ) kände skapelserna innan de blev till och skrev ned allting i Sin bok, Bevarade tavlan. ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh bestämde skapelsernas öden 50.000 år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var ovanpå vattnet.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”3

Ibn Abî Hâtim sade: Abû Zur´ah berättade för oss: Yahyâ bin ´Abdillâh bin Bukayr berättade för oss: Ibn Lahî´ah berättade för oss: ´Atâ’ bin Dînâr berättade för mig, från Sa´îd bin Djubayr som berättade att Ibn ´Abbâs sade:

”Allâh skapade den Bevarade tavlan motsvarande ett avstånd på hundra år. Alltmedan Han var ovanför tronen sade Han till pennan innan Han skapade skapelsen: ”Skriv!” Pennan sade: ”Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Min kunskap om Min skapelse fram till Domedagen.” Följaktligen skrev pennan ned Allâhs kunskap fram till Domedagen.”4

Det är Hans ord till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

”Visste du inte att Allâh har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta är upptecknat och bevarat. Det kostar inte Allâh någon möda.”

Till Hans (ta´âlâ) vetskaps fullkomlighet hör att Han visste allting innan det fanns, bestämde det och skrev ned det. Allt slavarna gör visste Han i förväg. Han vet i förväg att denna skapelse kommer att lyda Honom frivilligt och att denna skapelse kommer att trotsa Honom frivilligt. Det har Han skrivit ned, Han omfattar allting med Sin kunskap och allt är lätt för Honom varför Han sade:

إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“Det kostar inte Allâh någon möda.”

1 22:70
2 Muslim (2653).
3 Ahmad (5/317), Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/48).
4 Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/198).