Det islamiska landet enligt ´Abdur-Rahmân Âlush-Shaykh

Fråga: En stad består av en avgud som dyrkas ostört. Är staden otrogen eller islamisk?”

Svar: ”Ingetdera ska fastställas, ty staden kan ha muslimer som visar islam. Detta kall som uppstått i Nadjd och sedermera rotats på den Arabiska halvön har accepterats av människorna. Vi har fått reda på att människor i Afghanistan och Somalia har accepterat det. I båda dessa länder förekommer det människor som efterlever och manifesterar Tawhîd. Detsamma kan gälla andra folkslag. Detta kall har spridits till samtliga länder. Folk läser Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker vari han svarar dem som motsatte sig honom. Vi har nåtts av nyheter från olika håll varför det är obligatoriskt att vara passiv.