Det hedniska arvet

Fawzî sade:

”Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) ord:

”Religionen byggs på tron i hjärtat bestående av kunskap och tillstånd, vilket är grunden, och uppenbara handlingar, vilka är grenarna som fulländar tron.”

betyder inte att handlingar är ett villkor för fullkomlig tro… Utgör alla dessa handlingar ett villkor för fullkomlig tro enligt Rabî´? Det är just det som är Murdji’ahs dogm. I och med att Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) hade Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm så måste hans tal förstås på ett fulländat sätt.”1

1 – Ibn Taymiyyahs ord är solklara och tyder på att trons grund ligger i hjärtat i form av kunskap och tillstånd och att de uppenbara handlingarna är dess förgreningar och fulländning. Jag har inte sett någon ljuga och vara så arrogant som den här dåren!

2 – Titta hur han ljuger om mig och lägger ord i min mun när han tillskriver mig dogmen att handlingar utgör ett villkor för fullkomlig tro och att jag förstår Ibn Taymiyyahs ord på det sättet. Om och om igen beskyller han mig för det trots att jag varnar folk för den dogmen. Han belackar Ibn Taymiyyahs ord för att vinkla dem och dess syfte. Typiskt extrema Ahl-ul-Bid´a som vinklar ord, ett drag som de fått i arv efter judarna.

3 – Har jag sagt att Ibn Taymiyyah vill säga att handlingar utgör ett villkor för fullkomlig tro och att tron kvarstår om handlingarna upphör? Det hör till al-Bahraynîs lögner och påhitt. Jag har inte den dogmen, jag tror inte på den och jag tillskriver den inte någon annan, vare sig Ibn Taymiyyah eller någon annan. Om han är ärlig får han bevisa motsatsen från mina band, lektioner eller böcker. Denna man och hans sekt utnyttjar denna lögn för att bekriga mig, ty de har inget annat att komma med. Därför använder de sig av lögner och anklagelser för att bekriga Ahl-us-Sunnah.

1al-Burkân, sid. 21-22