Det första tvivlet bakom den dementerade högheten

Det har blivit vanligt bland de senare generationerna att anklaga alla som bekräftar Allâhs (ta´âlâ) höghet för att likna Allâh vid skapelsen, förkroppsliga Honom eller placera Honom i en riktning eller på en plats. Dessa tre tvivel måste likvideras.

Det första tvivlet handlar om liknelse. Det kan avvisas med imamernas omnämnda uttalanden. Härmed nämner jag ett par stycken:

1 – Hâfidh Nu´aym bin Hammâd sade:

Den som liknar Allâh vid Hans skapelse har hädat. Den som förnekar det som Allâh har beskrivit Sig själv med har hädat. Det finns ingen liknelse i det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med.”

2 – Ishâq bin Râhûyah sade:

Det är endast en liknelse i fall man säger att handen är som handen eller lik handen, hörseln är som hörseln eller lik hörseln. Det är en liknelse. Däremot är det ingen liknelse att säga det Allâh sade, liksom ”hand”, ”hörsel” och ”syn”, utan föreställning eller tro om att handen liknar andra händer eller är som andra händer. Det är ingen liknelse. Det är som Allâh (ta´âlâ) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”12

Om det är liknelse att bekräfta Allâhs (ta´âlâ) höghet så är alla som bekräftar Allâhs liv, förmåga, hörsel och syn också Mushabbihah. Det säger ingen muslim idag som tillskriver sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tvärtemot förnekarna som Mu´tazilah och andra. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Mu´tazilah, Djahmiyyah och andra som förnekar egenskaperna anklagar alla som bekräftar dem för att förkroppsliga Allâh och likna Honom vid skapelsen. Vissa av dem anser att de kända imamerna, som Mâlik, ash-Shâfi´î, Ahmad och deras anhängare, förkroppsligar Allâh och liknar Honom vid skapelsen, vilket Abû Hâtim nämnde. Deras tvivel är att dessa kända imamer är enade om att bekräfta Allâhs (ta´âlâ) egenskaper och säger att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal och att Allâh skall beskådas på Domedagen.”3

Samma dogm hade följeslagarna och deras rättmätiga efterföljare bland Huset och andra. Därefter sade han:

Ahl-us-Sunnah är enade om att Allâh liknar ingenting, vare sig sett till Hans essens, egenskaper eller handlingar. Men ordet ”liknelse” är generellt. Om den dementerade liknelsen syftar på den som avfärdas i Qur’ânen och av förståndet, så är det korrekt. Herrens (ta´âlâ) typiska drag liknar ingalunda skapelsens drag…

Och om syftet är att inte bekräfta Allâhs egenskaper på så sätt att Han varken besitter kunskap, förmåga eller liv eftersom människan har de egenskaperna, fordrar det att Han inte heller är den levande, vetande eller förmögne då människan har likadana namn. Detsamma gäller talet, hörseln, synen, beskådningen och andra egenskaper. Dock håller de med Ahl-us-Sunnah om att Allâh existerar och är levande, vetande och förmögen liksom skapelsen existerar och är levande, vetande och förmögen och att det inte är någon liknelse som måste dementeras.”4

142:11

2at-Tirmidhî (662).

3Minhâdj-us-Sunnah (2/75).

4Minhâdj-us-Sunnah (2/80).