Det finns två eder

479 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns två eder: en är för Allâh och ska sonas med verkställelse och en är för Satan och ska inte inte verkställas. Istället gäller soning för bruten svordom.”

Rapporterad av Ibn-ul-Djârûd i ”al-Muntaqâ” (935) och via honom al-Bayhaqî (10/72): Muhammad bin Yahyâ berättade för oss: Muhammad bin Mûsâ bin A´yan berättade för oss: Khattâb berättade för oss: ´Abdul-Karîm berättade för oss, från A´tâ’ bin Abî Rabâh, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är autentisk.

Hadîthen bevisar två saker:

1 – Eder i form av lydnad mot Allâh måste verkställas. Verkställelsen är dess soning. Det har autentiserats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”1

2 – Eder i form av olydnad mot Allâh och lydnad mot Satan. En sådan ed får inte verkställas. Istället måste den sonas som en bruten svordom. Samma sak gäller än mer om eden är relaterad till något föraktfullt eller lovligt, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade sig allmänt när han sade:

Edens bot är svordomens bot.”2

De lärde är ense om de två första frågorna men tycker olika om syndiga eder också måste sonas. Imâm Ahmad och Ishâq anser det, sade at-Tirmidhî. Den åsikten delar även Hanafiyyah och är korrekt utifrån den omnämnda hadîthen och dylikt.

1al-Bukhârî (6696).

2Muslim. Se ”al-Irwâ’” (8/210).