Det finns inget behov av att ha medlare inför Allâh

Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

”Säg: ”Om det, som de påstår, fanns gudar vid sidan av Honom skulle helt visst de försöka finna vägen till Honom som besitter Tronen.” Stor är Han i Sin härlighet, högt upphöjd över allt de säger.”[1]

Han (ta´âlâ) befaller Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att säga till dessa avgudadyrkare som hävdar att Allâh har medhjälpare bland skapelserna som de dyrkar vid Hans sida för att få dem närmare Allâh:

Om det är så som ni säger och att det verkligen finns gudar som dyrkas för att de skall föra en närmare Honom och medla inför Honom, skulle de dyrkade själva dyrka Honom och försöka komma Honom nära.

Dyrka endast Honom på samma sätt som de som ni tillber endast dyrkar Honom. Ni har inget behov av något dyrkat för att medla mellan er och Honom. Han tycker varken om det eller behagas av det. Faktum är att Han föraktar och refuserar det. Denna handling har Han förbjudit via alla Sina sändebud och profeter.

Därefter förklarade Han Sig Själv vara fri från detta och sade:

”Stor är Han i Sin härlighet, högt upphöjd över allt de säger.”

Det vill säga dessa förtryckande och orättvisa avgudadyrkare som påstår att det finns gudomar vid Hans sida.


[1] 17:42.