Det finns ingen bland er som inte når dithän

Allâh (´azza wa djall) sade:

”Det finns ingen bland er som inte når dithän. Det är din Herres fasta beslut. Därefter skall Vi föra de gudfruktiga i säkerhet. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.”1

Qays bin Abî Hâzim sade:

”´Abdullâh bin Rawâhah grät och det gjorde även hans hustru. Han sade till henne: ”Vad gråter du för?” Hon sade: ”Jag såg dig gråta, så jag grät också.” Han sade: ”Jag kom ihåg versen: ”Det finns ingen bland er som inte når dithän.” Jag vet att jag kommer att få träda in i den men jag vet inte om jag kommer att räddas från den.”

Shimr bin ´Atiyyah sade:

”´Umar bin al-Khattâb brukade gråta varje gång han läste denna vers och säga: ”Jag är kanske bland dem som räddas och kanske bland dem som lämnas kvar där, hukande på knän.”

Abû Ishâq rapporterade att Abu Maysarah brukade säga varje gång han gick och la sig:

“Om min moder ändå aldrig hade fött mig.” Därefter började han gråta. Då sade hans hustru till honom: “Abû Maysarah! Allâh har behandlat dig väl då Han har väglett dig till Islâm.” Då sade han: “Jo, men Allâh har klargjort för oss att vi kommer att nå dit utan att klargöra för oss huruvida vi kommer att gå därifrån eller inte.”

al-Hasan al-Basrî sade:

“Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare brukade säga till varandra när de träffades: “Vet du om att du kommer att nå Elden?” Då sade den andre: “Ja.” Den förste sade då: “Vet du om du kommer att lämna den?” Den andra sade: “Nej.” Då sade den förste: “Varför skrattar du då?”

al-Hasan sade:

“Hur skall en troende inte vakna ledsen när Allâh har berättat för honom att han kommer att nå helvetet utan att veta om han kommer att lämna det eller inte?”

Ahmad rapporterade med sin berättarkedja att Luqmân sade till sin son:

“Käre son! Hur kan man känna sig säker från Elden om man skall dithän?”

Följeslagarna och deras efterföljare är oense om betydelsen av att nå helvetet.

Den första åsikten: Vissa sade att det betyder gången över Vägen över helvetet. Denna åsikt har Ibn Mas´ûd, Djâbir, al-Hasan, Qatâdah, ´Abdur-Rahmân bin Zayd bin Aslam, al-Kalbî och andra.

as-Suddî berättade:

“Jag frågade Murrah al-Hamdânî om Allâhs ord:

“Det finns ingen bland er som inte når dithän.”

Då berättade han för mig att Ibn Mas´ûd berättade för dem att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt:

“Människorna kommer att nå Elden för att därefter lämna den utmed sina handlingar. Den förste kommer att passera den som en blixt. Därefter som en vind…”2

Ibn Mas´ûd sade om Allâhs ord “Det finns ingen bland er som inte når dithän”:

“Det är en väg över helvetet som är lika tunn som ett svärd. Vissa kommer att passera den som en blixt, andra som en vind, somliga som den bästa hästen och andra som den bästa kamelen och boskapen. Därefter passerar änglarna och säger: “Herre! Skona! Skona!””3

Rapporterad av al-Hâkim som sade:

“Den är autentisk utmed al-Bukhârîs och Muslims villkor.”

Ett annat bevis för att versen inte innebär ingång, är hadîthen som Muslim rapporterar från Umm Mubashshir som berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga hos Hafsah:

“Om Allâh vill kommer ingen från Trädets folk som lovade tro och lydnad under det att få komma in Elden.” Hon sade: “Jo, Allâhs sändebud!” Då tillrättavisade han henne. Hon sade: “Det finns ingen bland er som inte når dithän.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh (´azza wa djall) säger: ”Därefter skall Vi föra de gudfruktiga i säkerhet. Men de orättfärdiga lämnar Vi kvar där, hukande på sina knän.”4

Den andra åsikten: Det betyder ingång. Denna åsikt är den kända från Ibn ´Abbâs. Det bevisade han bland annat med följande av Allâhs ord:

”På Uppståndelsens dag skall han gå före sitt folk och leda dem (awradahum) – till vattenstället – rakt in i helvetets eld. Det är sannerligen ett uselt vattningsställe, som han leder dem till!”5

”Om dessa ting hade varit gudomligheter skulle de inte ha gått in i det (waradûhâ), men där skall ni alla förbli till evig tid.”6

Detta har redan rapporterats från ´Abdullâh bin Rawâhah vars rapportering dock är avskuren i berättarkedjan.

Mudjâhid sade om Allâhs ord: ”Det finns ingen bland er som inte når (Wâriduhâ) dithän”:

“Det vill säga att de går in i den.”

Khâlid bin Ma´dân sade:

“Efter att paradisets folk har trätt in i paradiset, säger de: “Lovade inte vår Herre oss att vi skulle träda in i Elden?” Då säger Han: “Jo. Ni har gått igenom den när den var släckt.”

Den tredje åsikten: De menar att betydelsen är specifik för de närvarande kring helvetet. Dessa nämns i Hans (ta´âlâ) ord:

”Vid din Herre! Vi skall förvisso samla dem liksom djävlarna och Vi skall släpa dem på knäna fram till helvetets rand.”7

Till dess att Allâh sade:

”Det finns ingen bland er som inte når dithän.”8

Det är som om man säger till de beskrivna:

”Det finns ingen bland er som inte når dithän.”

Denna tolkning rapporteras från Zayd bin Aslam och den är riktigt osannolik.

1 19:71:72

2 at-Tirmidhî (3158), Ahmad (1/433), ad-Dârimî (2812) och al-Hâkim (2/375) som sade:”Hadîthen är enligt Muslims villkor.”

3 al-Hâkim (2/375).

4 Muslim (2496), at-Tirmidhî (3859) och Abû Dâwûd (4653).

5 11:98

6 21:99

7 19:68

8 19:71