Det finns bara en väg till enigheten

Till dem som vill ena muslimerna skall det sägas att de skall ena trosläran om de verkligen vill ena muslimerna. Alla skall ha trosläran som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med. Låt inte människorna vara gravdyrkare, Sûfiyyah eller Shî´ah. Ena trosläran först. Håll fast vid trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Se till att endast döma med det som Allâh har uppenbarat. Referera till Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och förkasta mänskliga lagar, stamtraditioner och annat. Referera till Qur’ânen och Sunnah om ni verkligen önskar enighet och enade muslimer. Muslimerna kan inte enas om inte trosläran och referensen är enade. Detsamma gäller domsluten utmed det som Allâh har uppenbarat och ett enat styre. Det sker när man lyssnar och lyder den muslimske makthavaren. Detta enar muslimerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh behagas av att ni gör tre saker; att ni dyrkar Honom och inte sätter någon vid Hans sida, håller alla fast vid Allâhs rep och inte splittras och råder den som Allâh har gett makten över er.”