Det fina dödandet och den fina slakten i islam

Abû Ya´lâ Shaddâd bin Aws (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har befallt att allt sköts väl. När ni skall döda, dödar ni väl. När ni skall slakta, slaktar ni väl. Ni får vässa era blad och låta era offer vila ut.”1

Att döda väl gäller slakt, vedergällning, straff och allting annat.

Denna hadîth hör till de hadîther som består av många principer. Att döda väl betyder att man får det snabbt gjort och inte avser tortyr.

Att slakta väl betyder att man behandlar offerdjuret vänligt, inte fäller det spontant, inte släpar på det från en plats till en annan, vänder det mot Qiblah, nämner Allâhs namn, får det snabbt gjort, skär dess strupe och pulsådror, låter det vara tills det kallnat och erkänner Allâhs (ta´âlâ) gåva tacksamt. Ty det är Han (subhânah) som har underlättat det för oss. Om Han hade velat hade Han låtit det djuret styra oss och förbjudit för oss det som Han har tillåtit.

1Muslim (1955).