Det är upp till oss

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/257)

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا*

”Fall ned inför Allâh och dyrka!”1

Zayd bin Thâbit sade:

”Jag läste upp ”an-Nadjm” för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han föll inte ned på ansikte.”2

Det bevisar att det inte är obligatoriskt att falla ned på ansikte i samband med läsning av en vers som påbjuder det. ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâh har inte förpliktigat oss det; det är upp till oss.”

Den åsikten delar ash-Shâfi´î och Ahmad. Andra menar att det visst är obligatoriskt för den som läser och lyssnar. Den åsikten delar Sufyân ath-Thawrî och Hanafiyyah.

153:62

2Abû Dâwûd (1404). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1404).