Dessa förtalar Muqbil al-Wâdi´î och Rabî´ al-Madkhalî

Abûl-Hasan al-Ma’ribî: Ni känner till Shaykh Muqbils och Shaykh Rabî´s positioner när det kommer till att kämpa för Allâhs sak mot innovationer och avvikande åsikter. Vissa ungdomar sprider tvivel om dessa två Shaykhers kapacitet. Skulle ni kunna säga något om dessa två Shaykher ehuru det är ytterst kortfattat?

Imâm al-Albânî: Tveklöst tackar och prisar vi Allâh (´azza wa djall) för att ha underlättat för denna sunda Da´wah, som är baserad på Qur’ânen och Sunnah enligt de rättfärdiga företrädarnas metodik, kallare i olika islamiska länder som upprätthåller den för vissa människor ålagda förpliktelse. Det är endast en liten del som gör det idag i den islamiska världen. Förtal av dessa två Shaykher som manar till Qur’ânen och Sunnah enligt de rättfärdiga företrädarnas förståelse och bekrigar dem som motsätter sig denna korrekta metodiken, kan uppenbarligen endast härröra från två stycken; antingen är personen okunnig eller också följer han lusten.

Den okunnige kan vägledas, ty han tror att han kan något. Han vägleds då den korrekta kunskapen klargörs för honom. Vad beträffar personen som följer lusten, så skall det bes om Allâhs skydd mot honom. Vi ber Allâh (´azza wa djall) att Han antingen vägleder honom eller bryter hans rygg.