Dessa ber inte i moskén

Muslim sade:

654 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Bishr al-´Abdî berättade för oss: Zakariyyâ’ bin Abî Zâ’idah berättade för oss: ´Abdul-Malik bin ´Umayr berättade för oss, från Abûl-Ahwas som berättade att ´Abdullâh sade:

På vår tid var det bara kända hycklare och sjuka som inte bad i samling. Den sjuke kunde stödja sig på två män bara för att komma till bön. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde oss vägledningens vägar och till vägledningens vägar hör bön i moskéer vari det kallas till bön.”

Hadîthen är ett uppenbart bevis för att människorna som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville bränna inne på grund av utebliven samlingsbön var hycklare.

Hadîthen poängterar också vikten i samlingsbönen, att man ska tåla svårigheterna med att ta sig dit och att sjuklingen som klarar av att ta sig till moskén rekommenderas att göra det.