Den troende skall läsa al-Albânîs böcker

Fråga: Människor har blivit förvirrade när de läser eller hör hadîther och huruvida de är autentiska eller svaga. Det sägs att al-Albânîs ”Sahîh-ul-Djâmi´ as-Saghîr wa Ziyâdatuh” klargör de svaga från de autentiska. Vad säger ni?

Svar: Ja, al-Albânîs – må Allâh skänka honom framgång – böcker är bra och nyttiga. Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî är en man som har lagt ned all tid på detta ämne. Han har lagt ned en mycken vikt vid att komma fram till autentiska hadîther och uppmärksamma dem. Hans böcker är nyttiga och värdefulla. Han är emellertid inte felfri. Han kan göra fel i den bemärkelsen att han anser att en svag hadîth är autentisk och vice versa. Det är dock sällan det händer. Studenten skall lägga ned vikt vid att skilja mellan autentiskt och svagt utmed de lärdas klargöranden.

Det är bra att dra nytta av Shaykh Nâsir-ud-Dîn al-Albânîs böcker. Den troende mannen och kvinnan skall dra nytta av dem och deras likar i form av al-Bukhârîs ”as-Sahîh”, Muslims ”as-Sahîh” och ”Riyâdh-us-Sâlihîn”. De lärda har skrivit böcker och verk om svaga hadîther däribland ”Sharh al-Djâmi´ as-Saghîr” och ”Kashf-ul-Khifâ’”. Den troende skall läsa dem så att han gagnas av de lärdas ord.

Fråga: Vad säger ni om det som Shaykh al-Albânî kategoriserar som svagt?

Svar: I princip är det som han klassificerar som svagt svagt och det som han klassificerar som autentiskt autentiskt, ty han bryr sig om ämnet och har erfarenhet inom det. I princip är hans klassificering till autentiskt och svagt bra och korrekt.