Den största förståelsen

al-Bukhârî sade:

71 – Sa´îd bin ´Ufayr berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss, från Yûnus, från Ibn Shihâb som berättade att Humayd bin ´Abdir-Rahmân sade: Jag hörde Mu´âwiyah predika och säga: Jag hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen. Jag är inget annat än en fördelare medan Allâh ger. Det här samfundet kommer alltid att hålla fast vid Allâhs befallning och det skadas inte av dem som opponerar sig dem till dess att Allâhs befallning kommer.”

Hadîthen uppmanar till förståelse inom religionen, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”

Vad innebär förståelse inom religionen? Är det domarna om skapelsernas handlingar, domarna om Allâhs handlingar eller bådadera? Bådadera. Däri hamnar kunskap om Tawhîd. Kunskap om Tawhîd är ädlare än kunskap om slavarna. Därför kallar de lärda den för ”al-Fiqh al-Akbar” – den största förståelsen. Att förstå Allâhs namn, egenskaper, handlingar, domar och visheter är större än att förstå skapelsernas domar i form av att detta är förbjudet, detta är obligatoriskt, detta är föraktfullt och så vidare. Kunskap om Allâhs namn och egenskaper får tron att stiga och stärkas. Den medför harmoni i hjärtat och vidgar bröstet. Därför är det en bättre kunskap än förståelsen inom slavarnas handlingar.