Den starke troende

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott. Ivra efter det som gagnar dig. Sök hjälp av Allâh (´azza wa djall) och misslyckas inte. Om du drabbas av något skall du inte säga ‘Om jag hade gjort det ena och det andra skulle det blivit så och så’. Säg istället:

قَدَر الله و ما شاء فعل

”Det var Allâhs öde och Han har gjort vad Han har velat.”

‘Om’ banar vägen för Satans handling.1

Hadîthen bevisar att tron består av dogm, tal och handlingar. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Tron utgörs av drygt sjuttio nivåer. Den högsta är trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och den lägsta är bortröjning av skadligheter från vägen. Också blyghet tillhör trons nivåer. Alla dessa nivåer som går tillbaka till dolda och uppenbara handlingar tillhör tron. Den som efterlever dem som sig bör och fulländar sig själv med nyttig kunskap och god handling och andra med råd om sanning och tålamod, är den fullkomlige, starke troende som erhåller trons högsta nivå. Den som inte erhåller detsamma är en svag troende. Salaf brukade hadîthen för att bevisa trons stigning och sjunkning, ett fenomen som beror på trons kunskaper, vetenskaper och handlingar.

1Muslim (2664), Ibn Mâdjah (79) och Ahmad (8611).