Den som vill Allâh och Hans sändebud väl avvisar Ahl-ul-Bid´a

Till välviljan för Allâh (ta´âlâ), Hans skrift och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hör det som är specifikt för de lärda, nämligen att avvisa vilseledande lustar med Qur’ânen och Sunnah och låta dem exponera alla deras motsägelser.

Till den hör även avvisningar av svaga åsikter som hör till de lärdas misstag och att man klargör hur Qur’ânen och Sunnah avvisar dem.

Till den hör även att tydliggöra de autentiska hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det som inte har rapporterats autentiskt från honom genom att förklara återberättarnas tillstånd och vilkas rapporteringar som godtas respektive avslås samt klargöra felen hos de pålitliga återberättarna vilkas rapporteringar är accepterade.