Den som varnar för Ahl-ul-Bid´ah vill islam och muslimerna väl

Den som varnar för innovationer, Ahl-ul-Bid´a och innovatörernas böcker, Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´as böcker – oavsett om det är gamla eller nutida innovatörer – och nämner Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´as fel för att de kallar till sina innovationer så att människorna skall undvika dem, deras böcker och flygblad, vill islam och muslimerna väl. Detta är inte baktalet som Allâh har förbjudit i Qur’ânen och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i den rena Sunnah. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

”Tala inte illa om andra bakom deras rygg.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ert blod, era egendomar och er heder är förbjudna för er såsom denna dag i denna månad i denna stad.”

Det är dock ett obligatoriskt råd att klargöra återberättarens svaghet och lögnen hos personen som ljuger om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta skall göras så att den som inte vet får veta. Detsamma gäller klargörandet av innovatörens innovation, felet hos personen som faller i fel och den vilsnes villfarelse så att inte människorna tar efter honom och utav okunnighet faller i ondska, fel och innovationer.

Om det inte hade varit för Allâh och därefter de lärda skulle människorna inte skilt mellan autentiskt och svagt, Sunnî och innovatör. Via de lärda och deras forskningar och filtreringar inom dessa frågor har allt positivt ägt rum. Innovationer har känts till och lämnats. Innovatören som kallade till sin innovation har känts till och till följd därav lämnades läran som han kallade till. Till Allâhs gåva till Ahl-us-Sunnah hör att så fort en innovation dyker upp, ser de den och avvisar den med bevis. Detta vet studenterna, men jag upprepar det så att de får veta vem som upplyser människorna idag om innovationerna som ägde rum på följeslagarnas tid. Det är ingen annan än de lärda som skrev om dessa innovationer i sina böcker. De tog upp innovationer som Râfidhahs, Khawâridjs, Murdji’ahs, Djahmiyyahs, Ashâ´irahs, Mufawwidhahs, Wâqifahs, panteisternas, panenteisternas, Qadariyyahs och Djabriyyahs innovationer. Vi känner endast till dessa innovationer via de lärda som skrev om dessa innovationer. Må Allâh förbarma Sig över dem och gagna med dem.

Får man då säga att dessa lärda har ätit människornas kött eller förtalat deras heder? Nej. De har bara rått muslimerna.