Den som skriver ned något från mig bortsett från Qur’ânen skall stryka bort det III

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Ingen av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare kunde så många hadîther som jag. Det enda undantaget var ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs. Han skrev till skillnad från mig.”1

Från denna hadîth, och likaså från ´Alîs föregående hadîth2 och berättelsen om Abû Shâh3, får man reda på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät att man skriver ned hadîther från honom. Det motstrider Abû Sâ´îd al-Khudrîs hadîth att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skriv inte ned något från mig bortsett från Qur’ânen.”

Rapporterad av Muslim.

Dessa hadîther kombineras på så sätt att det var förbjudet under tiden som Qur’ânen uppenbarades utav fruktan för att blanda ihop den med annat. Därefter blev det tillåtet.

Det har också sagts att det var förbjudet att skriva något annat än Qur’ânen tillsammans med Qur’ânen och att det var tillåtet att särskilja dem åt.

Det har också sagts att det var förbjudet i början och tillåtet efter att det inte fanns någon risk för missförstånd. Detta är mest sannolikt även om det inte motstrider de två andra.

Det har också sagts att förbudet gäller personen som befaras förlita sig på skriften istället för minnet och att det är tillåtet för det som inte löper den risken.

Det finns även de som säger att Abû Sa´îds hadîth är bristfällig och att det är Abû Sa´îds ord [och inte profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)]. Det sade al-Bukhârî och andra.

1 al-Bukhârî (113).

2 Abû Djuhayfah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag sade till ´Alî Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh): ”Har ni fått något från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bortsett från Qur’ânen?” Han svarade: ”Nej, jag svär vid Allâh. Det enda undantaget är att Allâh ger vishet till en tjänare så att han begriper Qur’ânen och det som finns i denna skrift.” Jag sade: ”Vad finns i skriften?” Han sade: ”Blodspengar, frigivning av fångar och att en muslim inte dödas för en hedning.” (al-Bukhârî (111))

3 Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Efter att Makkah hade erövrats ställde sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp…” – han nämnde hans predikan och sade: ”Därefter reste sig en jemenit som kallades för Abû Shâh  upp och sade: ”Allâhs sändebud! Skriv åt mig!” Då sade Allâhs sändebud: ”Skriv åt Abû Shâh.” Det vill säga predikan.”