Den som skiljer sig från ´Alî skiljer sig från profeten

4893 – ´Alî! Den som skiljer sig från mig, skiljer sig från Allâh. Den som skiljer sig från dig, skiljer sig från mig.

Munkar1.

Rapporterad av al-Hâkim (3/124), al-Bazzâr (3/201/2565), Ibn ´Adî och Ibn ´Asâkir (12/139/1) från Abûl-Djahhâf, från Mu´âwiyah bin Tha´labah, från Abû Dharr, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Hâkim sade:

”Autentisk berättarkedja och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

adh-Dhahabî avvisade honom och sade:

”Nej, den är Munkar.”

Ingen annan än denne Mu´âwiyah är misstänkt i berättarkedjan. Ibn Abî Hâtim nämnde honom med denna berättarkedja utan att kritisera eller prisa honom2.

Detsamma gjorde al-Bukhârî i sin ”at-Târîkh” som däremot antydde hadîthen och nämnde berättarkedjan3.

Ibn Hibbân nämnde honom i ”ath-Thiqât” (5/416).

Det är möjligt att denne Dâwûd är den misstänkte. Även om flera har sagt att han är pålitlig, sade Ibn ´Adiyy:

”Jag anser inte att man argumenterar med honom. Han är Shî´î. Det mesta han rapporterar är om Ahl-ul-Bayts förträffligheter.”

adh-Dhahabî nämnde honom4. Därefter nämnde han hadîthen och sade:

”Den är Munkar.”

1Imâm Muslim an-Naysâbûrî sade: ”Munkar kännetecknas av att återberättarens hadîth antingen motstrider eller också knappast stämmer överens med den hadîth som rapporteras av män med minne och sunt tillstånd.” (Sahîh Muslim (1/56)) an-Nawawî sade: ”Detta är betydelsen av den avslagna typen av Munkar.” (Sharh Sahîh Muslim (1/56))

2 Ibn Abî Hâtim sade: ”Han rapporterade från Abû Dharr och Abûl-Djahhâf Dâwûd bin Abî ´Awf rapporterade från honom. Jag hörde min fader säga det.” (al-Djarh wat-Ta´dîl (8/434))

3 al-Bukhârî sade: ”Abû ´Âmir sade: Ibn Numayr berättade för oss, från ´Âmir ash-Shaybânî, från  Abûl-Djahhâf, från Mu´âwiyah bin Tha´labah, från Abû Dharr, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ´Alî.” (at-Târîkh al-Kabîr (7/209))

4 Mîzân-ul-I´tidâl (2/18)).