Den som säger att Qur’ânen är skapad är en kättare

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: Abû Zur´ah berättade för oss: Jag hörde Abû Radjâ’ Qutaybah bin Sa´îd säga:

”Den som säger att Qur’ânen är skapad är en kättare som hädar Allâh, den Höge, den Väldige. Jag ber inte bakom honom, jag är inte med på hans begravning och jag besöker inte honom.”