Den som förnekar Allâhs tal och höghet förnekar Allâh

Allâhs sanna herravälde fordrar att Han påbjuder, förbjuder, belönar och straffar. Det fordrar att Han sänder sändebud, uppenbarar skrifter och fastställer en Dag då den gode belönas och den onde straffas. Den som förnekar det förnekar Hans sanna herravälde. Därför är den som förnekar det otrogen även om han tror på en Skapare. Trots det tror han inte på den sanne Konungen som är beskriven med majestätiska egenskaper och förtjänar fullkomliga beskrivningar.

Detsamma gäller personen som förnekar Allâhs tal och höghet. Denne tror inte på Honom (subhânah). Den som tror på en Herre som varken talar, beordrar eller förbjuder, förnekar att orden och handlingarna stiger upp till Honom, förnekar att änglarna, påbuden och förbuden stiger ned från Honom och förnekar att händer höjs upp mot Honom, tror på en Herre som bara existerar i hans huvud. Detta är inte skapelsernas Herre och sändebudens Gud.

Detsamma gäller om du skulle fundera över Hans namn al-Hayy. Du finner hur namnet fordrar att Hans egenskaper är fullkomliga däribland Hans kunskap, hörsel, syn, makt, vilja, nåd och handling av allt Han vill.

Hans namn al-Qayyûm fordrar Hans upprätthållande av den övre och nedre världen och att Han upprätthåller skapelsen, förser den med välfärd och bevarar den. Den som förnekar Allâhs fullkomliga egenskaper tror inte på att Allâh är al-Hayy och al-Qayyûm. Och om han skulle bekräfta det, avviker han från Allâhs namn och förnekar deras realia då han inte klarar av att förneka dess formulering – och det är Allâh som leder till framgång.