Den sanna gåvan enligt Ahl-us-Sunnah

Den största gåvan som Allâh kan skänka slavarna är tron. Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Den stiger via lydnad och goda handlingar och sjunker via synder och olydnad. Ju fler goda handlingar slaven gör desto högre stiger hans tro. Detta är den sanna tron som nämns i Allâhs (ta´âlâ) ord:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor.”1

Den jordiska gåvan når inte upp till den religiösa gåvan. Är den jordiska gåvan en gåva överhuvudtaget? De lärda bland våra kollegor – Hanâbilah – och andra har två åsikter i frågan. Efter granskning är den jordiska gåvan en gåva på ett sätt ehuru den inte är fullkomlig på ett annat.

Vad gäller den religiösa gåvan i form av gjorda påbud och lämnade förbud så är det enbart gott. Det är den sanna gåvan enligt Ahl-us-Sunnah. Ty enligt Ahl-us-Sunnah är det Allâh som skänker allt gott medan Qadariyyah anser att Allâhs gåva ligger endast i att Han skänker förmågan till det goda.

11:6-7