Den obligatoriska kunskapen om vår profet Muhammad

Av Shaykh Muhammad bin Sâlih bin al-´Uthaymîn
(Ur ”Sharh Usûl-ith-Thalâthah” sid. 199-201)

 

Från de tre principerna som varje person är ålagd att kunna
och vara medveten om, är tjänarens kännedom om sin Herre, sin religion
och sin profet. Vad gäller kunskapen om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam), täcker den fem frågor:

 1. Kunskap om hans härstamning. Han tillhörde den
  ädlaste härstamningen eftersom han var Hâshimî från Quraysh och arab.
  Han var Muhammad, son till ´Abdullâh, som var son till ´Abdul-Muttalib,
  som var son till Hâshim, fram till slutet av hans härstamning vilket
  citeras av Shaykhen (rahimahullâh).
 2. Åldern han uppnådde, var han föddes och vart han utvandrade.
  Shaykhen förklarade detta med att säga,
 3. ”Han blev sextiotre år, hans hemstad var Makkah och han
  utvandrade till Madînah.”

  Han föddes alltså i Makkah och där levde han i femtiotre
  år. Därefter utvandrade han till Madînah och levde där i tio år. Det
  var där han avled i månaden Rabî´-ul-Awwal i det elfte året efter Hijrah
  (utvandringen).

 4. Kunskap om hans liv som profet, vilket varade
  i tjugotre år. Han började ta emot uppenbarelser först efter fyrtio
  årsåldern, precis som en av poeterna citerade,
 5. ”Han nådde fyrtio årsåldern och därefter sken det profetiska
  solskenet ur honom i månaden Ramadhân.”

 6. Vad blev han profet med och vad blev han sändebud
  med
  ? Han blev profet eftersom Allâh’s (ta´âlâ) uppenbarelse hade
  kommit till honom,
 7. ”Läs i din Herres Namn, Han som har skapat – skapat människan
  av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren,
  som har lärt pennans bruk, lärt människan vad hon inte visste.” (96:1-5)

  Han blev sändebud när Allâh’s (ta´âlâ) följande Uttalanden
  uppenbarades till honom,

  ”Du som sveper in dig! Stå upp och varna! Och prisa din
  Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk dyrkan!
  Ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag för din
  Herres skull!” (74:1-7)

  Så han ställde sig upp och varnade och fastställde det
  som Allâh (´azza wa jall) hade ålagt honom att förrätta.

  Angående skillnaden mellan sändebud (Rasûl) och profet
  (Nabiyy), säger de lärda,

  ”En profet var den som tog emot uppenbarelser samtidigt
  som han inte var ålagd att propagera dem, då däremot ett sändebud tog
  emot uppenbarelser från Allâh samt ålagd att propagera dem och handla
  i enlighet med dem. På så sätt var varje sändebud profet, men varje
  profet var inte sändebud.”

 8. Vad var budskapet som han skickades med och varför
  skickades han
  ? Han var alltså skickad för att kalla till Allâh’s
  (ta´âlâ) Tawhîd och Hans uppenbarade Lagar – vilket omfattade av att
  man utförde allt som Han hade ålagt och att man avstod från allt som
  Han hade förbjudit. Han skickades som en barmhärtighet till alla skapelser
  för att föra ut dem ur polyteismens, blasfemins och okunnighetens förtryckande
  mörker, för att föra in dem in i den rena och uppriktiga dyrkans, trons
  och kunskapens ljus – så att de därigenom kunde uppnå Allâh’s förlåtelse
  och välbehag, och på så sätt bli räddade från Hans straff och Vrede.