Den Nåderikes förtrogna vänner

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 63

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

93 – Alla troende är den Nåderikes förtrogna vänner. De bästa inför Allâh är de lydigaste och följsammaste mot Qur’ânen.

FÖRKLARING

Den Nåderikes förtrogna vänner är de som efterlever Qur’ânen och Sunnah; de gör det Allâh påbjuder dem och avstår från de synder som Han förbjuder dem. De dyrkar Allâh genom att lyda Honom och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De lurendrejare och svindlare som säger sig gå på eld och vidröra ormar är Satans förtrogna vänner.