Den mest kända människan som förnekade Skaparen

Den mest kända människan som ignorerat och förnekat Skaparen är Farao. Han var dock övertygad om Honom innerst inne. Mûsâ sade:

”Du vet redan att ingen annan än himlarnas och jordens Herre har sänt ned dessa.” (17:102)

Allâh (ta´âlâ) sade om honom och hans folk:

”Och i sin ondska och i sitt högmod förnekade de, trots att de i sitt innersta var övertygade om deras äkthet.” (27:14)

När han låtsades vara dum och sade:

Vem är skapelsernas Herre?” (26:23)

sade Mûsâ till honom:

”Himlarnas och jordens Herre och allt som finns däremellan; om ni har viljan att bli övertygade.” Han sade till de kringstående: ”Hör ni inte?” Han sade: ”Er Herre och era förfäders Herre!” Han sade: ”Detta sändebud som är utsänt till oss, måste vara besatt!” Han sade: ”Herren över öst och över väst och allt som finns däremellan””. (26:24-28)

En grupp sade att Farao frågade Mûsâ om ett högre väsen utav nyfikenhet, men det är fel. Faktum är att han ställde frågan som ett förnekande och en avvisning. Resten av Qur’ânens verser tyder på att Farao förnekade och avvisade Allâh. Han bekräftade inte Honom och inte heller ville han ha vetskap om Honom. Därför klargjorde Mûsâ att Han är känd och att tecknen och bevisen på Hans Herravälde är klarare och kändare än att man behöver fråga om Honom. Han (subhânah) är kändare, tydligare och klarare än att inte kännas vid. Kunskapen om Honom som är fastgjuten i skapelsens naturliga läggning är väldigare än allt annat känt. Det är inte känt att något folkslag sagt att det förekommer två skapare. De elddyrkare och Mâniyyah som tror på två källor, Ljuset och Mörkret, är enade om att Ljuset är främre än Mörkret. Det är den berömvärde Guden medan Mörkret är ont och klandervärt. Tillika skiljer de sig åt i sin uppfattning om Mörkret; ifall det är evigt eller skapat.

De kristna som tror på Treenigheten bekräftar inte tre separata skapare. Faktum är att de är ense om att skapelsens Herre är en. De säger:

”I Faderns, sonens och den Heliga andens namn. Gud är en.”

Deras tro om Treenigheten motstrider sig själv, men deras tro om inkarnation är ännu värre. Därför säger de som är förvirrade om dess innebörd, och ingen förmår förklara den på ett begripligt sätt och inte heller kan två personer enas om en enda innebörd:

”Han är En, bestående av tre delar.”

Ibland tolkar de ”delar” som ”drag”, ibland som ”egenskaper” och ibland som ”personligheter”. Allâh har dock skapat skapelsen med en sådan naturlig läggning, att den anser denna tro vara totalt falsk. Som helhet säger inte heller de att det förekommer två jämställda skapare.