Den mest autentiska rapporteringen om Allahs nedstigning

217 – Kapitel om Herrens (´azza wa djall) nattliga nedstigning till den nedersta himlen

446 – Qutaybah berättade för oss: Ya´qûb bin ´Abdir-Rahmân al-Iskandarânî berättade för oss, från Suhayl bin Abî Sâlih, från hans fader, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Nattligen stiger Allâh ned till den nedersta himlen när den första tredjedelen av natten har gått och säger tills gryningen ljusnar: ”Jag är Konungen! Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Detsamma har återberättats från ´Alî bin Abî Tâlib, Abû Sa´îd, Rifâ´ah al-Djuhanî, Djubayr bin Mut´im, Ibn Mas´ûd, Abûd-Dardâ’ och ´Uthmân bin Abîl-´Âs.

Abû Hurayrahs hadîth är god och autentisk. Den har rapporterats på många sätt från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Från honom har det också rapporterats att han sade:

”Allâh (´azza wa djall) stiger ned när den sista tredjedelen av natten återstår.”

Den rapporteringen är den mest autentiska rapporteringen.