Den menstruerande kvinnans fasta

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî
Källa: al-Madjmû´ Sharh-il-Muhadhdhab (6/256-257)

 

ar-Rifâ´î sade:

”Det är inte obligatoriskt för en menstruerande kvinna, eller en kvinna i barnsäng, att fasta, ty deras fasta är ogiltig. Efter att de har blivit rena, förpliktigas de att ta igen de missade dagarna. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Efter menstruationen beordrades vi att ta igen fastan men inte bönen.”

På så sätt är det obligatoriskt för den menstruerande kvinnan att ta igen de missade dagarna. Samma dom gäller kvinnan i barnsängen. Om de skulle bli rena under dagen, är det rekommenderat att de fastar resten av dagen. Däremot är det inte obligatoriskt att göra det.”

Â’ishahs hadîth rapporteras av Muslim och al-Bukhârî och formuleringen är Muslims. Hennes ord ”beordrades vi”, betyder att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade oss det, eftersom det är han som kommer med befallningar.

Det är inte obligatoriskt för en menstruerande kvinna, eller kvinna i barnsäng, att fasta. Faktum är att det är förbjudet för dem att fasta, men obligatoriskt att ta igen de missade dagarna. Detta råder det samstämmighet om. Om hon däremot låter bli att äta och dricka utan att avse fastan, syndar hon inte. Men om hon avser fastan, syndar hon, även om fastan inte gills.

Om en kvinnas menstruation eller barnsäng skulle upphöra, är det rekommenderat att fasta resten av dagen. Dock är hon inte
förpliktigad att göra det, vilket författaren har sagt. Detta är rättsskolans [1] åsikt och majoritetens ställning.

Fastan tas igen efter menstruationen, eller barnsängen, efter Ramadhân. Detta är rättsskolans åsikt och majoritetens ställning.


[1] Det vill säga Shâfi´iyyah.