Den maximala respektive minimala menstruationsperioden

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî
Källa: al-Kâfî (1/74-75)

 

En flicka kan tidigast få sin menstruation när hon är nio år. Om hon skulle se blod dessförinnan, anses det inte vara menstruation. Dessutom spelar detta blod ingen religiös roll. Det har rapporterats att ´Â’ishah sade:

”När en flicka har fyllt nio år, anses hon vara en kvinna.”

Det kortaste en månadsperiod kan vara, är ett dygn. Ahmad har också sagt att det kan vara en dag. Det beror på att Sharî´ah har föreskrivit domar för menstruationen utan att bestämma antalet dagar. Det bevisar att den beror på vanor. Det finns de som har haft sin månadsperiod i en dag till skillnad från mindre än det. ´Atâ’ sade:

”Jag såg dem som hade sina perioder i en dag och dem som hade sina perioder i femton dagar.”

Abû ´Abdillâh az-Zubayrî sade:

”Några av våra kvinnor hade sina perioder i en dag och andra i femton.”

Det längsta en månadsperiod kan vara, är femton dagar. Ahmad har också sagt att det kan vara i sjutton dagar.

Den kortaste tiden mellan två rena perioder är tretton dagar. ´Alî blev frågad om kvinnan som påstod att hennes vänteperiod upphörde efter en månad. Han sade till Shurayh: ”Döm henne.” Han sade: ”Låt henne hämta kvinnor från sin familj. Antingen medger de att hon har haft sin period tre gånger på en månad och låtit bli att förrätta bönen, eller så ljuger hon.” Då sade ´Alî:  ”Bra.”[1]

Här finns det en samstämmighet mellan dem båda om att det är möjligt för en kvinna att ha sin månadsperiod tre gånger i månaden.

Ahmad har en åsikt som säger att den kortaste tiden är femton dagar. Det bevisar han med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Var och en av er (kvinnor) låter bli att förrätta bönen halva livet.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Den längsta tiden har dock ingen gräns. Månadsperioden brukar oftast vara mellan sex och sju dagar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Himnah bint Djahsh:

”Du har din menstruationsperiod enligt Allâhs (ta´âlâ) kunskap[2] i sex eller sju dagar. Därefter badar du och förrättar bönen i tjugofyra eller tjugotre dagar. Så har kvinnorna sina månadsperioder och så blir de rena i enlighet med sina månadsperioder samt rena perioder.”[3]

Hadîthen är god.

Byggt på denna hadîth, brukar den rena perioden oftast vara tjugotre till tjugofyra dagar.

[1] al-Bukhârî (324).

[2] Imâm al-´Adhîmâbâdî (rahimahullâh) sade:  ”Ibn Raslân sade: ”Det vill säga att detta är mellan dig och Allâh. Han vet vad du gör av det jag har beordrat dig och Han vet vad du låter bli att göra.”” (´Awn-ul-Ma´bûd (1/327)).

[3]Abû Dâwûd (287), an-Nasâ’î (1/221), Ibn Mâdjah (627) m fl. Imâm al-Albânî sade:   ”God (Hasan).” (Irwâ’-ul-Ghalîl (1/202)).