Den jämnade graven på Rhodos

Order om att gravar skall jämnas

Muslim sade:

968 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr berättade för mig: Ibn Wahb berättade för oss: ´Amr bin al-Hârith underrättade mig att Abû ´Alî al-Hamadânî berättade för honom att Thumâmah bin Shufayy berättade för honom:

”Vi var på Rhodos i Romarriket tillsammans med Fadhâlah bin ´Ubayd. En av våra vänner dog varvid Fadhâlah bin ´Ubayd befallde att hans grav jämnas. Därefter sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla att de jämnas.”

969 – Yahyâ bin Yahyâ, Abû Bakr bin Abî Shaybah och Zuhayr bin Harb berättade för oss, från Sufyân, från Habîb bin Abî Thâbit, från Abû Wâ’il, från Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”

Detta bevisar att det är Sunnah att gravar inte skall vara alltför upphöjda från markytan. En grav skall vara cirka en hand hög och platt. Den åsikten delar ash-Shâfi´î och andra. al-Qâdhî ´Iyâdh angav att majoriteten föredrar att graven har en lutning. Den åsikten delar Mâlik.