Den förste som fördömer radband?

´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) fördömde människorna som prisade Allâh med stenar, en händelse som återberättats från flera olika håll1. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) verkligen accepterade det tillvägagångssättet skulle det – om Allâh vill – inte varit okänt för Ibn Mas´ûd. Flera individer som studerat Ibn Mas´ûd, däribland Faqîh Ibrâhîm bin Yazîd an-Nakha´î al-Kûfî, anammade det fördömandet från honom. Exempelvis förbjöd Ibrâhîm an-Nakha´î sin dotter befalla kvinnor att knyta knutar i trådar ämnade för erinran2.

1Shaykh al-Habashî avfärdade alla dessa vägar varvid jag avvisade honom med en enda väg som återberättas via en autentisk berättarkedja. Se ”ar-Radd ´alâ at-Ta´qîb al-Hathîth”, sid. 44-46.

2Ibn Abî Shaybah i ”al-Musannaf” (2/89) med en bra berättarkedja. Allt detta är en klar avvisning av Shaykh al-Habashîs påstående att jag är den förste som fördömt radband. Se ”ar-Radd ´alâ at-Ta´qîb al-Hathîth”, sid. 44-54.