Den förståndige följer Salaf och avvisar Ahl-ul-Bid´a

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1

Hadîthen hör till kunskapens största dygder och poängterar att nyttig kunskap kännetecknar slavens lycka och Allâhs välvilja.

Förståelse inom religionen omfattar såväl förståelse om trons fundament, islams föreskrifter och domar samt rättskaffenhet. Religionen rymmer alla tre delar, vilka nämns i Djibrîls hadîth då han frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tron, islam och rättskaffenheten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade på frågan och förklarade de termerna med att tron är de sex fundamenten, islam de fem pelarna och rättskaffenheten i form av:

Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. Han ser dig även om du inte ser Honom.”2

Den aktuella förståelsen innefattar även dogmer och vetskap om Salafs metodik och fullständig implementering av den. Att ha kunskap om oliktänkarnas normer och klargöra deras avvikelse från Qur’ânen och Sunnah hamnar också under den förståelsen.

1al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).

2Muslim (8).